2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET DE LA NAVEGACIÓ, TRANSPORT I LOGÍSTICA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A10
L'alumne ha de respondre a una sèrie de qüestions sobre una pràctica lliurada pel professor. 30%
Esdeveniments científics i/o divulgatius
B3
Visita al port de Tarragona i participació en seminaris sobre temes d'actualitat. Es valorarà la participació activa de l'alumne. 20%
Proves objectives de tipus test
A10
L'examen consistirà en preguntes tipus test sobre qüestions contingudes al programa de l'assignatura. Cada encert suma un punt, l'error resta 0,25. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En qualsevol convocatòria (primera, segona, addicional), l'alumne ha de tenir com a mínim un 5 (cinc) en les proves objectives de tipus test.

Les proves de la 1ª convocatòria no es guarden per a la segona.

En segona convocatòria l'alumne realitzarà un examen final de preguntes curtes (50%) i resoldrà un cas pràctic lliurat pel professor (50%).

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.