2018_19
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado en Trabajo Social (2009)
 Asignaturas
  TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
   Contenidos
tema Subtema
A. La lògica de la investigació en ciències socials
Tema 1. Introducció: teoria, metodologia i tècniques - El treball científic
- Teoria. orientacions teòriques i conceptes
- Formulació d'hipòtesis i contrastació empírica
Tema 2. Marc teòric i formulació dels objectes d'estudi - Les teories com a formes d'interpretar la realitat social
- Problemes socials i objectes d'estudi
Tema 3. Qüestions conceptuals en l'ús de la metodologia qualitativa - Inducció, perspectiva holística, empatia, autoreflexivitat
- La complementarietat entre enfocaments qualitatiu i quantitatiu
B. Les tècniques de recollida de dades
Tema 4. El treball de camp (1) - Delimitació realitat a observar
- Estudis de comunitat
- Planificació
Tema 5. El treball de camp (2) - L'accés al camp
- Les relacions de camp
- Identificació informants
Tema 6. El treball de camp (3) - L'observació participant
- El diari de camp
- Tecnologia: fotografies, gravacions
Tema 7. L'entrevista (1) - Preparació i accés als informants
- Tipus d'entrevistes
- Enregistrament i transcripció
- De l'entrevista al grup de discussió
Tema 8. L'entrevista (2) - El mètode biogràfic i les històries de vida
Tema 9. La informació documental i les tècniques audiovisuals. - Tipologia del material documental: audiovisual, estadístic, d'arxiu, bibliogràfic...
- Ús de les dades secundàries
- Tècniques audiovisuals i treball de camp


C. Organització, anàlisi i presentació de dades
Tema 10. Organitzar la informació: ordenació i codificació


- El treball amb les dades: identificació, classificació, categorització i codificació.
- Emmagatmatzament i consulta de la informació

Tema 11. Anàlisi i tractament de les dades qualitatives - El procés i la tècnica d'anàlisi
- Validesa i fiabilitat: la triangulació
- Programes de tractament informàtic de les dades

Tema 12. Resultat de la recerca i presentació de dades - L'informe qualitatiu
- Tècnica, text, citacions, notes...
- Qúestions deontològiques