2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Grado de Trabajo Social
 Asignaturas
  TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A7
A13
Elaboració d'una observació


Realització d'una entrevista


Exercici d'anàlisi de dades i presentació de resultats
30%


40%30%
Pruebas mixtas
A7
A13
Aquesta prova només es realitzarà en cas que l'estudiant no hagi superat en primera convocatòria les proves avaluatives anteriors
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Caldrà que l'alumne presenti tots els treballs per a ser avaluat.

Si l'estudiant no supera l'avaluació en primera convocatòria, tindrà dret a un examen final (teòric-pràctic).