2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I VELLESA
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1 er. Introducció a l assignatura i aproximació al procès d' envellir. Aquest primer bloc conté aspectes de funcionament de l' assignatura i una presentació general de la mateixa . Aproximació al procés de l’envelliment des de les dimensions: biològica, psicològica i sociacultural .
Com es construeix el concepte d' edat. Aspectes sociodemogràfics de l' envelliment de la població i les seves repercusions i contribucions.
Tema 2 on. Models de politica social vers les persones grans i legislació relativa a serveis socials i atenció a les persones en situació de dependència. Models de politica social vers vellesa a Catalunya i UE. La llei de promoció de la autonomia personal i atenció a les persones amb situació de dependència i el seu encaix amb la llei de serveis socials. La independència de les persones dintre de la anomenada llei de la "dependència". Què es la cartera de serveis socials ?. L' Estat del Benestar i el Treball Social, avui.
Tema 3 er. Envelliment, sociabilitat i participació social. El treball, la institució de la jubilació i el lleure. Aproximació a les diferents formes de sociabilitat.La importància de la família i emergència de nous models de convivència. Envelliment i participació social. Cap a una societat intergeneracional.
L'abordatge del treball social en relació als maltractaments a les persones grans. Mecanismes de protecció: Incapacitació i altres formes de tutela. Discriminacions per raons d´edat.
Tema 4 art. Abordatge de la mort i el dol des del Treball Social. Qüestions bioètiques entorn a la vellesa. La mort: una visió socioantropològica. El dol i el procés d'acompanyament. El treballador/a social i l' intervenció social amb el procès de morir i el dol dels altres. Consideracions bioètiques entorn les persones ancianes. Vellesa i exclussió social.
Tema 5 è. Aproximació als serveis socials i sanitaris i el rol del treballador/a social. Els serveis socials i sanitaris adreçats a la gent gran . El paper del treballador/a social en l'àmbit de la tercera edat: funcions, pràctiques professionals i nous escenaris d'intervenció social