2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I VELLESA
   Continguts
Tema Subtema
Tema 1.- Introducció a l assignatura i aproximació al procès d' envelliment Aquest primer bloc conté aspectes de funcionament de l' assignatura i una presentació general de la mateixa . Aproximació al procés de l’envelliment des de les dimensions: biològica, psicològica i sociacultural .
Com es construeix el concepte d' edat. Aspectes sociodemogràfics de l'envelliment de la població i les seves repercusions i contribucions.
Tema 2.- Politica social vers les persones grans i legislació relativa a serveis socials relacionada amb la gent gran i l' atenció a les persones en situació de dependència. Les polítiques socials vers la vellesa a Catalunya i l´UE.La llei de promoció de la autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i el seu encaix amb la llei de serveis socials. Conseqüències dels canvis econòmics i legislatius a la cartera de serveis socials i en el conjunt de recursos i serveis del departament de Benestar Social.
Tema 3.- Envelliment, sociabilitat i participació social. El treball,la institució dela jubilació i el lleure. Aproximació a les diferents formes de sociabilitat ,la família i l´ emergència d´altres models de convivència. Envelliment i participació social: Cap a una societat intergeneracional. L'abordatge del treball social en relació als maltractaments a les persones grans i mecanismes de protecció. Instruments de detecció, protocol marc i orientacions d' actuació. Formes de discriminació per raons d´edat.
Migracions internacionals de jubilació.
Tema 4.- Abordatge de la mort i el dol des del Treball Social La mort: una visió socioantropològica. El dol i el procés d'acompanyament . El treballador/a social i l' intervenció social en el procès de morir i el dol dels altres. Consideracions bioètiques entorn les persones ancianes. Vellesa, solitud i exclussió social.
Tema 5.- Aproximació als serveis socials i sanitaris i el rol del treballador/a social. Els serveis socials i sociosanitaris adreçats a la gent gran . El paper del treballador/a social en l'àmbit de la tercera edat: funcions, pràctiques professionals i nous escenaris d'intervenció social .