2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Grado de Trabajo Social
 Asignaturas
  TRABAJO SOCIAL Y VEJEZ
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Explicacions genèriques per part del docent. Recapitulacions del tema anterior i introducció del actual. 15 minuts dedicats a consultes i a explicacions per part dels alumnes de qüestions i temes d' interès siguin o no del tema que ens ocupi.
Sesión magistral Explicacions de cada tema per part del docuent. La primera part de la classse habitualment serà de caire teòric, mentre que la segons tindrà caire més pràctic i grupal.
Foros de discusión Es posaran 5 preguntes al moodle referents a cada tema per respondre.
La docent tindrà línia oberta tan per discutir com per parlar dels temes del temari, així com d' altres que es proposin en el decurs de la classe o dels debats virtuals.
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Presentació en la segona part de la classe de supòsits pràctics per a refermar el temari. Els casos poden ser a proposta de la docent com per part de l' alumnat. L' estudi de casos es durà a terme a nivell grupal.
Resolución de problemas/ejercicios Es podràn resoldre qüestions pràctiques i exercicis a classe, i se' n proposaràn d'a ltres per que l' alumne ho faci autònomament fora de l' aula ordinària.
Trabajos El treball constarà de la presentació dels objectius del mateix. i de feina autònoma per part del/ la alumne fora de l'aula per adur-lo a terme.
Debates Es posarà a l' aula un tema de debat proposat bé per la docent o pels mateixos alumnes i es faran dos o més grups segons les opinions existents i es cercaran responsables per defensa' ls.
Presentaciones/exposiciones Presentació dels objectius del mural col·lectiu. Exposició individual del que el tema proposat ha suggerit. El mural s' anirà confeccionant a través de les aportacions dels alumnes i restarà penjat durant el curs.

En aquest apartat s' inclou la presentació d' una persona professional o no del treball social que vindrà a explicar la seva experiència i a compartir-la amb els alumnes.