2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I VELLESA
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Explicacions genèriques per part del docent. Recapitulacions del tema anterior i introducció del actual. 15 minuts dedicats a consultes i a explicacions per part dels alumnes de qüestions i temes d' interès siguin o no del tema que ens ocupi.
Fòrums de discussió Es posaran 5 preguntes al moodle referents als 5 blocs de continguts temàtics de l´assignatura..
La docent tindrà línia oberta tan per discutir com per parlar dels temes del temari, així com d' altres que es proposin en el decurs de la classe o dels debats virtuals.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Presentació en la segona part de la classe de supòsits pràctics per a refermar el temari. Els casos/temes/exemples/exercicis pràctics poden ser a proposta de la docent com per part de l' alumnat. L' estudi de casos es durà a terme a nivell grupal.
Resolució de problemes, exercicis Es podràn resoldre qüestions pràctiques i exercicis a classe, i se' n proposaràn d'altres per que l' alumne ho faci autònomament fora de l' aula ordinària.
Treballs El treball constarà de la presentació dels objectius i els requeriments del mateix. i de feina autònoma per part del/ la alumne fora de l'aula per a dur-lo a terme.
Debats Es posarà a l' aula un tema de debat proposat bé per la docent o pels mateixos alumnes i es faran dos o més grups segons les opinions existents i es cercaran responsables per defensa' ls.
Presentacions / exposicions Presentació dels objectius del mural col·lectiu. Exposició individual/col·lectiva del tema proposat ( la seva elecció es podarà a debat a classe ). El mural s' anirà confeccionant a través de les aportacions dels alumnes i restarà penjat a l´aula durant el curs.

En aquest apartat s' inclou la presentació d' una persona professional del treball social o una persona gran que vindrà a explicar la seva experiència i a compartir-la amb els alumnes.
Sessió Magistral El/la docent exposarà els temes de l´assignatura a classe presencialment. Prèviament es farà arribar a l´alumne resums dels continguts de l´assignatura perquè conegui el contingut i pugui expressar dubtes i/o aclariments dsi ho desitja. Aquesta metodologia es durà a terme en la primera meitat de la classe.
Atenció personalitzada