2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Grado de Trabajo Social
 Asignaturas
  TRABAJO SOCIAL Y VEJEZ
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Sesión magistral
A12
A13
B4
A través de la prova d' aptitud. 3,25
Foros de discusión
A12
A13
B4
S' avaluarà la participació als cinc temes proposats 1,75
Trabajos
A12
A13
B4
S' avaluarà la prova del treball de recensió d' un llibre de tots els proposats a la bibliografia adjunta a aquesta guia docent a l' apartat de fonts d' informació. 3,25
Presentaciones/exposiciones
A12
A13
B4
Es comptabilitzarà l' assistència a la xerrada i la participació individual en el mural col·lectiu. 1,75
Otros  

Treball de síntesi d' un dels llibres o videos assenyalats a la bibliografia amb el número 3, d´estensió màxima de 5 folis, lletra times new roman i interliniat 1. El percentatge d' aquest exercici puntuarà 3,25. S' entregarà com a màxim el darrer dia de classe. Prova escrita d' aptitud que constarà de preguntes curtes i de desenvolupament d' un cas pràctic en el cas d' alumnes de treball social i el en cas d' alumnes d' altres arees de coneixement es relitzarà un comentari de text. El percentatge d' aquesta prova serà de 3,25. Es valorarà amb 1,75 la participació en les qüestions que se us faran arribar a través del moodle, la participació en la creació del mural i un 1,75 la presencialitat, la participació activa i l' assistència a la xerrada programada.

 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En aquest apartat cal incidir que l' avaluació de l' assignatura serà el resultat dels quatre conceptes més amunt esmentats i que per superar l 'assignatura caldrà haver aprovat més de dues proves /treballs i altres.

Per qualsevol explicació, dubte i aclariment , ho haureu de comentar amb la docent a principi del curs. S' admetràn comentaris a través del moodle o del correu electrònic de la docent però caldrà parlar-ho personalment.

L' avaluació en segona convocatòria es durà a terme amb tots els requeriments que la primera, salvat que no es podrà avaluar : els fórum de discussió, ni la presentació del mural/col·lage, ni l' assistència a la xerrada, ni l' assistència a classe, en el cas dels alumnes que per diverses circumstàncies no hagin vingut regularment.

En el cas que hagi alumnes que no s' hagin presentat a la primera, o no hagin superat el conjunt o alguna de les parts dels requeriments de l' avaluació, apart de les dues proves d' aptitud, duran a terme un treball , amb un màxim de 8 fulles, amb llletra, 12, interliniat 1, sobre qualsevol dels cinc temes( i subtemes) dels que consta l' assinatura.