2012_13
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Grado de Trabajo Social (2009)
 Asignaturas
  TRABAJO SOCIAL Y VEJEZ
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Foros de discusión
A12
A13
B4
S' avaluarà la participació als cinc temes proposats a través de les respostes a les qüestions proposades.Es valorarà amb 1,75 la participació en les qüestions que se us faran arribar a través del moodle, la participació en la creació del mural i un 1,75 la presencialitat, la participació activa i l' assistència a la xerrada programada 1,75
Trabajos
A12
A13
B4
S' avaluarà la prova del treball de recensió d' un llibre de tots els proposats a la bibliografia adjunta a aquesta guia docent a l' apartat de fonts d' informació Treball de síntesi d' un dels llibres o videos assenyalats a la bibliografia amb el número 3, d´estensió màxima de 5 folis, lletra times new roman i interliniat 1. El percentatge d' aquest exercici puntuarà 3,25. S' entregarà com a màxim el darrer dia de classe.

rmació.
3,25
Presentaciones/exposiciones
A12
A13
B4
Es comptabilitzarà la participació en els debats de classe i la participació individual/grupal en el mural col·lectiu. 1,75
Sesión magistral
A1
A13
B3
B4
S´avaluarà el coneixement teòric dels continguts apresos durant tot el curs, La primera part constarà d´una bateria de preguntes tipus test i d´un treball pràctic ( en cas de ser alumne de l´àrea de coneixement) o del desenvolupament d´un tema ( en el cas que no ho siguin) El percentatge d´aquest exercici puntuarà 3,25
Otros  

En aquest apartat cal incidir que l´avaluació de l´assignatura es realitzarà de conformitat amb el resultat de tots els requeriments anteriorment esmentats, , i en l´avinentesa que per restar avaluada l´assignatura caldrà haver aprovat més de dues proves/treballs. ( prova d´aptitud + recensió). Per qualsevol dubte i/o aclariment s´haurà de comentar amb la docent . S´admetràn comentaris a travcés del moodle i el correu electrònic. Si algú desitja utilitzar noves tecnologies , tipus videoconferències ho haurà de pactar amb la docent. Quan a l´avaluació en segona convocatòria tindrà els mateixos requeriments que la primera. En el cas que algún/a alumne no hagi complert tots els treballs demandats a l´assignatura es podràn dur a terme, excepte : el mural col·lectiu, l´assistència a la xerrada i la participacio en els grups de discussió que no es podrà avaluar. En aquest cas es podran elaborar les qüestions proposades al moodle i la resta de treballs es podràn

 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En aquest apartat cal incidir que l' avaluació de l' assignatura serà el resultat dels conceptes més amunt esmentats i que per superar l 'assignatura caldrà haver aprovat més de dues proves /treballs i altres.

Per qualsevol explicació, dubte i aclariment , ho haureu de comentar amb la docent a principi del curs. S' admetràn comentaris a través del moodle o del correu electrònic de la docent

Quan a la segona convatòria tindrà els mateixos requeriments que la primera, salvat que no es podrà avaluar : els fórum de discussió, ni la presentació del mural/col·lage, ni l' assistència a la xerrada, ni l' assistència a classe, en el cas dels alumnes que per diverses circumstàncies no hagin vingut regularment.

En el cas que hagi alumnes que no s' hagin presentat a la primera, o no hagin superat el conjunt o alguna de les parts dels requeriments de l' avaluació, apart de les dues proves d' aptitud, duran a terme un treball , amb un màxim de 4 fulles, amb llletra, 12 times new roman, interliniat 1, sobre el següent tema: L´assetjament immobiliari : un maltractament vers les persones grans ?