2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Grado de Trabajo Social (2009)
 Asignaturas
  TRABAJO SOCIAL Y VEJEZ
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Foros de discusión
A12
A13
B4
S' avaluarà la participació als cinc temes proposats a través de les respostes a les qüestions proposades.Es valorarà amb 1,75 la participació en les qüestions que se us faran arribar a través del moodle, la participació en la creació del mural i un 1,75 la presencialitat, la participació activa i l' assistència a la xerrada programada 1,75
Trabajos
A12
A13
B4
S' avaluarà la prova del treball de recensió d' un llibre de tots els proposats a la bibliografia adjunta a aquesta guia docent a l' apartat de fonts d' informació Treball de síntesi d' un dels llibres o videos assenyalats a la bibliografia amb el número 3, d´estensió màxima de 5 folis, lletra times new roman i interliniat 1. El percentatge d' aquest exercici puntuarà 3,25. S' entregarà com a màxim el darrer dia de classe.

3,25
Presentaciones/exposiciones
A12
A13
B4
Es comptabilitzarà la participació en els debats de classe i la participació individual/grupal en el mural col·lectiu. 1,75
Pruebas mixtas
A1
A12
B4
En aquest apartat s' avaluarà els continguts donats a l' assignatura ( inclosos en els 5 blocs temàtics ) i consta de 8 preguntes tipus test i d' una segona part on s' haurà de desenvolupar una situació concreta( pla d' intervenció/Millora ) en elcas d' alumnes de T. Social o un comentari de text en el cas d' alumnes de fora del grau de Treball Social.
Otros  

En aquest apartat cal destacar que l´avaluació de l´assignatura es realitzarà de conformitat amb el resultat de tots els requeriments anteriorment esmentats , i en l´avinentesa que per restar avaluada l´assignatura caldrà haver aprovat més de dues proves/treballs. ( prova d´aptitud + recensió). Per qualsevol dubte i/o aclariment s´haurà de comentar a la docent . S´admetràn comentaris a través del moodle i el correu electrònic. Si algú/a alumne desitja utilitzar noves tecnologies , tipus videoconferències ho haurà de pactar amb la docent. Quan a l´avaluació en segona convocatòria tindrà els mateixos requeriments que la primera. En aquest cas, atès que l' alumne no haurà assistir ni al mural col·lectiu ni al grup de discussió ( perô si a les qúestions del moodle ), podrà realitzar un treball/pràctica sobre un tema que caldrà pactar amb la docent.

 
Otros comentarios y segunda convocatoria

En aquest apartat cal incidir que l' avaluació de l' assignatura serà el resultat dels conceptes més amunt esmentats i que per superar l 'assignatura caldrà haver aprovat més de dues proves /treballs i altres.

Per qualsevol explicació, dubte i aclariment , ho haureu de comentar amb la docent a principi del curs. S' admetràn comentaris a través del moodle o del correu electrònic de la docent .

Quan a la segona convatòria tindrà els mateixos requeriments que la primera, salvat que no es podrà avaluar : els fórum de discussió, ni la presentació del mural/col·lage, ni l' assistència a classe, en el cas dels alumnes que per diverses circumstàncies no hagin vingut regularment.

En el cas que hagi alumnes que no s' hagin presentat a la primera, o no hagin superat el conjunt o alguna de les parts dels requeriments de l' avaluació, apart de les dues proves d' aptitud, duran a terme un treball , amb un màxim de 4 fulles, amb lletra, 12 times new roman, interliniat 1, sobre el següent tema: Maltractament institucional : un maltractament vers les persones grans ?

Cal que tingueu en compte que el/la professor/a podrà establir en aquesta Guia Docent aquelles mesures que consideri oportunes per al bon desenvolupament de les activitats avaluatives. Les mesures podrien incloure limitacions pel que fa a l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades durant la realització de les proves i seran d'obligat compliment per part de l'estudiantat" (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster). Per la qual cosa, el dia de la prova teòrica, en el moment d' entrar a l' aula s' hauran d'apagar tots els dispositius de comunicació i transmissió de dades de que disposi l' alumne i mantenir-los guardats.