2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TREBALL SOCIAL I VELLESA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Treballs
A12
A13
B4
Recensió d' un llibre o un video entre tots els proposats a la bibliografia. Estensió màxima de 5 folis.

25%
Pràctiques de camp/sortides
A1
A2
B3
Durant l'assignatura es realitzaran sortides de camp i s'assistirà a conferències sobre la gent gran. S'haurà d'elaborar un resum crític de les activitats a partir de l'assistència a aquestes. 25%
Proves mixtes
A1
A12
B4
En aquest apartat s' avaluarà els continguts donats a l' assignatura (inclosos en els 5 blocs temàtics)
40%
Altres  

En aquest apartat s'inclou la participació i assistència a les classes i als debats i discussions que se'n derivin

10%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En aquest apartat cal incidir que l' avaluació de l' assignatura serà el resultat dels conceptes més amunt esmentats i que per superar l 'assignatura caldrà haver aprovat més de dues proves /treballs i altres.

Quan a la 2a convatòria tindrà els mateixos requeriments que la 1a convocatòria. No s'acceptarà que els estudiants es presentin directament a 2a convocatòria sense haver realitzat la 1a convocatòria.

En el cas que hagi alumnes que no s' hagin presentat a la 1a convocatòria o no hagin superat el conjunt o alguna de les parts dels requeriments de l' avaluació, hauran de presentar tots els treballs que figuren al Pla de Treball i repetir la prova.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.