2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret de l'Empresa i de la Contractació (2012) - Virtual
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Utilitzar adequadament el dret empresarial i de la contractació com un sistema regulador de les relacions socials, econòmiques i empresarials
  A2 Demostrar que es comprèn la regulació i la problemàtica jurídica de l'empresa, en un context europeu i internacional, des d'una perspectiva social per a resoldre de forma original i multidisciplinària els conflictes amb implicacions legals
  A3 Interpretar i aplicar les normes pròpies de l'empresa i dels negocis per a fer front i resoldre la complexitat del tràfic jurídic empresarial
  A4 Reconèixer els continguts jurídics de la contractació i les operacions característiques de l'àmbit empresarial, les seves implicacions laborals, tributàries i processals i la seva perspectiva internacional
  A5 Dominar les tècniques adequades per a dur a terme un assessorament jurídic integral tant en l'àmbit empresarial com en el contractual entre empresaris i empresari-treballador
  A6 Gestionar els recursos jurídics necessaris per a poder integrar, desenvolupar i innovar en assumptes concrets propis de l'àmbit del dret de l'empresa i de la contractació
  A7 Gestionar processos de negociació entre persones amb interessos diferents, que sorgeixin en el tràfic jurídic intern i internacional de les empreses
  A8 Comunicar resultats d'una investigació pròpia de manera transferible a la societat en general i segons els criteris admesos a la comunitat científica
  A9 Conèixer i aplicar les tècniques d'investigació en l'àmbit jurídicprivat
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes complexos en l'àmbit empresarial i contractual
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits jurídics de caràcter empresarial
  B7 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos en l'àmbit negocial i empresarial
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.