2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret de l'Empresa i de la Contractació (2012) - Virtual
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  CE1 Utilitzar adequadament el dret empresarial i de la contractació com un sistema regulador de les relacions socials, econòmiques i empresarials
  CE2 Demostrar que es comprèn la regulació i la problemàtica jurídica de l'empresa, en un context europeu i internacional, des d'una perspectiva social per a resoldre de forma original i multidisciplinària els conflictes amb implicacions legals
  CE3 Interpretar i aplicar les normes pròpies de l'empresa i dels negocis per a fer front i resoldre la complexitat del tràfic jurídic empresarial
  CE4 Reconèixer els continguts jurídics de la contractació i les operacions característiques de l'àmbit empresarial, les seves implicacions laborals, tributàries i processals i la seva perspectiva internacional
  CE5 Dominar les tècniques adequades per a dur a terme un assessorament jurídic integral tant en l'àmbit empresarial com en el contractual entre empresaris i empresari-treballador
  CE6 Gestionar els recursos jurídics necessaris per a poder integrar, desenvolupar i innovar en assumptes concrets propis de l'àmbit del dret de l'empresa i de la contractació
  CE7 Gestionar processos de negociació entre persones amb interessos diferents, que sorgeixin en el tràfic jurídic intern i internacional de les empreses
  CE8 Comunicar resultats d'una investigació pròpia de manera transferible a la societat en general i segons els criteris admesos a la comunitat científica
  CE9 Conèixer i aplicar les tècniques d'investigació en l'àmbit jurídicprivat
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Desenvolupar l'autonomia suficient per a treballar en projectes d'investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins el seu àmbit tècnic
  CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació
  CT3 Resoldre problemes complexos de forma crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars
  CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexos
  CT5 Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d'audiències
  CT6 Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera profesional
  CT7 Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
Tipus C Codi Competències Nuclears