2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Competència/
Resultats d'aprenentatge
CE1Utilitzar adequadament el dret empresarial i de la contractació com un sistema regulador de les
relacions socials, econòmiques i empresarials
RA1Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica
 RA2Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació
 RA3Coneix i comprèn el funcionament del Registre de la Propietat a Espanya
 RA4Determina els requisits i les conseqüències de la inscripció dels títols al Registre de la
Propietat
 RA5Dóna resposta als problemes jurídics que susciten els contractes mercantils
 RA6És capaç d'aplicar els coneixements teòrics i les eines jurídiques adquirides per donar resposta
a situacions complexes pròpies del tràfic jurídic empresarial i contractual
 RA7Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació
CE2Demostrar que es comprèn la regulació i la problemàtica jurídica de l'empresa, en un context
europeu i internacional, des d'una perspectiva social per a resoldre de forma original i
multidisciplinària els conflictes amb implicacions legals
RA1 Coneix els nous models contractuals i la seva possible aplicació en relació a un determinat
supòsit de fet o necessitat pràctica
 RA2Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació
 RA3Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica
 RA4Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, per a solucionar els
supòsits pràctics plantejats de caràcter civil
 RA5Comprèn la indissoluble relació existent enre la normativa civil i la realitat social amb
rellevància en la matèria
 RA6Coneix i comprèn les diferents formes de tinences immobiliràries i les seves conseqüències
jurídiques
 RA7Aplica els diferents tributs a l'àmbit dels contractes
 RA8Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes
 RA9Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible
 RA10Argumenta, amb crtiteri jurídic i crític, la posició adoptada per a la resolució de conflictes
propis del tràfic jurídic empresarial i dels negocis
 RA11Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats
CE3Interpretar i aplicar les normes pròpies de l'empresa i dels negocis per a fer front i resoldre la
complexitat del tràfic jurídic empresarial
RA1Identifica els tipus i classes de societats i coneix les seves especificitats
 RA2Dóna resposta als problemes jurídics que suscita el dret de societats
 RA3Aplica els diferents tributs en l'àmbit empresarial
 RA4Coneix les fonts bàsiques de la planificació tributària de l'empresa
 RA5Adquireix els coneixements sobre la tributació de l'empresa
 RA6Decideix la tributació més favorable per a l'empresari
 RA7Analitza des de la perspectiva jurídica les situacions d'insolvència que s'apliquen a les
situacions de crisi empresarial
 RA8Estudia el procés concursal
 RA9Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral
 RA10Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral
 RA11Coneix i aplica el dret propi de les relacions empresarials i contractuals
 RA12Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia en l'àmbit jurídic-privat
 RA13Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats
CE4Reconèixer els continguts jurídics de la contractació i les operacions característiques de
l'àmbit empresarial, les seves implicacions laborals, tributàries i processals i la seva
perspectiva internacional
RA1Identifica els tributs aplicables en l'àmbit empresarial
 RA2Comprèn la tributació directa i indirecta que afecta a l'àmbit empresarial
 RA3Analitza la imposició real i efectiva de l'empresa
 RA4Compara la tributació dels diferents tipus d'empreses
 RA5S'implica en els diferents àmbits de planificació tributària empresarial
 RA6Dóna resposta als problemes fiscals de les diferents empreses
 RA7Analitza les implicacions que la globalització de l'economia i la regionalització europea de les
relacions laborals projecten sobre el règim jurídic de la contractació laboral
 RA8Resol els problemes jurídics plantejats sobre contractació laboral
 RA9Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes
 RA10 Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible
 RA11És capaç de contextualitzar la complexitat pròpia de l'àmbit empresarial i dels contractes en el
marc econòmic-social
 RA12Adquireix la metodologia d'anàlisi correcta per a resoldre els problemes plantejats
CE5Dominar les tècniques adequades per a dur a terme un assessorament jurídic integral tant en
l'àmbit empresarial com en el contractual entre empresaris i empresari-treballador
RA1Planteja correctament les diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes
 RA2Formula l'estratègia adequada per resoldre positivament conflictes de la forma més ràpida i
eficaç possible
 RA3Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació
 RA4Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un treball
d'investigació
CE6Gestionar els recursos jurídics necessaris per a poder integrar, desenvolupar i innovar en
assumptes concrets propis de l'àmbit del dret de l'empresa i de la contractació
RA1Coneix, comprèn i interpreta el règim jurídic de les obligacions i els contractes, les diferents
categories i la seva respectiva aplicació
 RA2Pren part activa en el procés d'aprenentatge amb autonomia i perspectiva crítica
 RA3Desenvolupa les eines necessàries per oferir un assessorament jurídic integral en el marc de
l'empresa i de la contractació
 RA4 Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un
treball d'investigació
 RA5
CE7Gestionar processos de negociació entre persones amb interessos diferents, que sorgeixin en el
tràfic jurídic intern i internacional de les empreses
RA1 Planteja correctament diverses vies judicials i extrajudicials per resoldre conflictes
 RA2És capaç de participar en la negociació dels conflictes que puguin sorgir en el context jurídic
empresarial i dels contractes
CE8Comunicar resultats d'una investigació pròpia de manera transferible a la societat en general i
segons els criteris admesos a la comunitat científica
RA1Comunica correctament els resultats del treball d'investigació, amb un discurs coherent i un
registre adaptat a l'audiència
 RA2
CE9Conèixer i aplicar les tècniques d'investigació en l'àmbit jurídicprivat
RA1Coneix les diverses etapes del pensament jurídic
 RA2Relaciona i enllaça les etapes del pensament jurídic en el progrés general del coneixement
 RA3Avalua la major o menor utilitat de les idees per a la creació de ciència jurídica
 RA4Aprèn a argumentar amb rigor jurídic
 RA5Pren consciència del fort substrat històric de la ciència jurídica
 RA6Estructura i sistematitza un treball jurídic
 RA7Defineix un objecte d'estudi en un àmbit específic del dret de l'empresa i de la contractació
CT1Desenvolupar l'autonomia suficient per a treballar en projectes d'investigació i col·laboracions
científiques o tecnològiques dins el seu àmbit tècnic
RA1Planifica i desenvolupa de forma autònoma, organitzada i científica el projecte
 RA2Presenta i defensa el treball (davant d'un tribunal, en el cas del TFM)
CT2Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació
RA1Cerca i obté informació útil per a la creació de coneixement de manera autònoma, d'acord amb
criteris de rellevància, fiabilitat i pertinença
 RA2Organitza la informació amb les eines adients (en línia o presencials), per garantir-ne
l'actualització, la recuperació i el tractament, a fi de reutilitzar-les en futurs projectes
 RA3Crea informació amb les eines i els formats adients a la situació comunicativa i ho fa de manera
honesta
CT3Resoldre problemes complexos de forma crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars
RA1Reconeix la situació plantejada com un problema en un entorn multidisciplinari, investigador o
professional, i l'afronta de manera activa
 RA2Segueix un mètode sistemàtic amb un enfocament global per dividir un problema complex en parts i
per identificar les causes aplicant el coneixement científic i professional
 RA3Dissenya una solució nova utilitzant els recursos necessaris i disponibles per tal d'afrontar el
problema
 RA4Avalua el model proposat i el contrasta amb el context real d'aplicació i és capaç de trobar
limitacions i proposar millores
CT4Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexos
RA1Coneix l'objectiu de l'equip i identifica el seu rol en contextos complexos
 RA2Es comunica i col·labora amb altres equips per assolir conjuntament els objectius proposats
 RA3Es compromet i afavoreix els canvis i millores necessaris per assolir els objectius de l'equip
 RA4Confia en les pròpies capacitats, respecta les diferències i les aprofita en benefici de l'equip
CT5Comunicar idees complexes de manera efectiva a tot tipus d'audiències
RA1Produeix un text de qualitat, sense errors gramaticals ni ortogràfics, amb una presentació formal
acurada i un ús adequat i coherent de les convencions formals i bibliogràfiques
 RA2Construeix un text estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
trasnmetre idees complexes
 RA3Produeix un text adequat a la situació comunicativa, consistent i persuasiu, amb capacitat per
transmetre idees complexes
 RA4Construeix un discurs estructurat, clar, cohesionat, ric i d'extensió adequada, amb capacitat per
transmetre idees complexes
 RA5Usa els mecanismes de comunicació no verbal i es recursos expressius de la veu necessaris per fer
una bona intervenció oral
 RA6Produeix un discurs persuasiu, consistent i precís, amb capacitat per fer entenedores idees
complexes i interactuar de manera efectiva amb l'auditori
CT6Desenvolupar habilitats per gestionar la carrera profesional
RA1Aprofundeix en l'autoconeixement professional
 RA2Dissenya itineraris professionals específics
CT7Aplicar els principis ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
RA1Argumenta basant-se en valors socials i formula propostes compromeses en la millora de la comunitat
 RA2Aplica els conceptes ètics i deontològics de l'àrea de coneixement des d'un compromís personal i
professional