2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 CE1 Identifica la distribució de competències en matèria de medi ambient
Descriu el règim jurídic d'accés a la informació, participació pública i accés a la justícia
Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de les aigües continentals i litorals
Analitza i avalua el tractament normatiu de la protecció de la biodiversitat
Analitza i avalua el tractament normatiu de la contaminació acústica, atmosfèria, lumínica i del sòl
 CE3 Coneix l'organització administrativa del medi ambient i les tendències en aquest àmbit
Defineix, classifica, analitza i valora els principals mecanismes d'intervenció administrativa de caràcter general en matèria de protecció del medi ambient
Analitza i valora els mecanismes de regulació, limitació i control (avaluació ambiental, autoritzacions, inspecció, sanció...) i avalua els seus avantatges i inconvenients
 CE6 Analitza i valora els mecanismes de foment (subvencions, etiquetat ecològic, auditories ambientals...) i avalua els seus avantatges i inconvenients
Analitza i valora les possibilitats de nous mecanismes d'intervenció administrativa ambiental (acords ambientals, permisos negociats...)
Contrasta l'anàlisi teòric amb les fonts bibliogràfiques i jurisprudencials i amb la realitat pràctica
Demostra tenir consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la intervenció administrativa sobre el medi ambient
Descriu els principals problemes d'aplicació de la normativa en aquest àmbit
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge