2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Doble titulació de Grau de Dret i de Relacions Laborals i Ocupació (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  DRET-A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
  DRET-A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
  DRET-A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
  DRET-A4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament
  DRET-A5 Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
  DRET-A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
  DRET-A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
  DRET-A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
  DRET-A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
  DRET-A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
  DRET-A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
  RRLLiO-A1 Identificar i interpretar correctament els elements bàsics del sistema jurídic i el marc normatiu regulador de les relacions laborals, de la seguretat social i de l’ocupació
  RRLLiO-A2 Aplicar les teories existents sobre la gestió i direcció dels recursos humans a les organitzacions
  RRLLiO-A3 Analitzar i sistematitzar correctament el funcionament del mercat de treball i de les polítiques sociolaborals
  RRLLiO-A4 Reconèixer la complexitat i el caràcter dinàmic i interelacional del treball i dels seus agents socials, atenent de forma integrada a les seves perspectives jurídica, organitzativa, psicològica, sociològica, històrica i econòmica
  RRLLiO-A5 Argumentar i raonar jurídicament en l’àmbit de les relacions laborals
  RRLLiO-A6 Realitzar funcions d’assessorament, representació, negociació i resolució de conflictes en els diferents àmbits de les relacions laborals
  RRLLiO-A7 Intervenir i gestionar sociolaboralment en les relacions laborals
  RRLLiO-A8 Aplicar les diferents tècniques pròpies de la gestió dels recursos humans, de la investigació social i de l’avaluació i l’auditoria laboral
  RRLLiO-A9 Interpretar dades i indicadors socioeconòmics relatius al mercat de treball
  RRLLiO-A10 Elaborar, implementar i avaluar estratègies de promoció socioeconòmica, d’inserció laboral i de formació del sistema d’ocupació
  RRLLiO-A11 Analitzar, diagnosticar, avaluar i definir estratègies en l’àmbit de l’organització del treball i dels recursos humans
  RRLLiO-A12 Analitzar i diagnosticar situacions i problemes del mercat de treball (immigració, igualtat per raó de gènere, desenvolupament local, ...)
  RRLLiO-A13 Elaborar, gestionar i avaluar les polítiques d’ocupació
  RRLLiO-A14 Intervenir, assessorar i gestionar la prevenció de riscos laborals
Tipus B Codi Competències Transversals
  DRET-B1 Aprendre a aprendre
  DRET-B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
  DRET-B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  DRET-B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
  DRET-B5
  DRET-B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
  DRET-B7 Sensibilització en temes ambientals
  RRLLiO-B1 Aprendre a aprendre
  RRLLiO-B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp sociolaboral
  RRLLiO-B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d'innovació
  RRLLiO-B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, demostrant capacitat d'organització i planificació
  RRLLiO-B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, demostrant capacitat d'organització i planificació
  RRLLiO-B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
  RRLLiO-B7 Tenir sensibilització en temes ambientals
  RRLLiO-B8 Gestionar projectes tècnics i/o professionals complexos
  RRLLiO-B9 Dissenyar estratègies i solucionar problemes en matèria d'igualtat
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.