2019_20
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Doble titulación de Grado en Administ. y Dirección de Empresas y Derecho
 Competencias


Tipo A Código Competencias Específicas
  ADE-A1 Entendre els principis bàsics de funcionament de l’economia en l’àmbit microeconòmic i macroeconòmic per a la gestió d’empreses.
  ADE-A2 Ser capaç de buscar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter financero-comptable, econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions empresarials.
  ADE-A3 Desenvolupar habilitats directives de gestió de persones i ser capaç de dur a terme negociacions per obtenir acords favorables i sostenibles en l’àmbit de la gestió empresarial.
  ADE-A4 Conèixer la naturalesa i el funcionament d’una empresa o una altra institució pública o privada i de les seves àrees funcionals, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i la seva dimensió estratègica.
  ADE-A5 Dirigir una empresa o una altra institució pública o privada i dirigir o gestionar en alguna de les seves àrees funcionals (recursos humans, administració i finances, comercialització i màrqueting, operacions).
  ADE-A6 Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa que reflecteixin la capacitat per identificar i desenvolupar iniciatives empresarials.
  ADE-A7 Analitzar amb rigor científic estudis de cas d'empreses i problemes empresarials i emetre informes d'assessorament i consultoria que donin resposta a aquests problemes.
  DRET-A1 Utilitzar principis jurídics i valors fonamentals com a instrument de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
  DRET-A2 Identificar, interpretar i utilitzar les fonts jurídiques internes, europees, internacionals i comparades
  DRET-A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
  DRET-A4 Identificar qüestions jurídiques a partir d’un conjunt complex de fets no estructurats jurídicament
  DRET-A5 Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
  DRET-A6 Elaborar documents jurídics o amb rellevància jurídica complexos
  DRET-A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
  DRET-A8 Reconèixer el caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la interdisciplinarietat dels problemes jurídics
  DRET-A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
  DRET-A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
  DRET-A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipo B Código Competencias Transversales
  B1 Aprender a aprender
  B2 Resolver problemas complejos de forma efectiva
  B3 Aplicar el pensamiento crítico, lógico y creativo, demostrando capacidad de innovación
  B4 Trabajar de forma autónoma con responsabilidad e iniciativa
  B5 Trabajar en equipo de forma cooperativa y responsabilidad compartida
  B6 Comunicar información, ideas, problemas y soluciones de manera clara y efectiva en público o ámbitos técnicos concretos
  B7 Tener sensibilización hacia temas medioambientales
  DRET-B1 Aprendre a aprendre
  DRET-B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
  DRET-B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d'innovació
  DRET-B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
  DRET-B5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
  DRET-B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
  DRET-B7 Sensibilitzaió en temes ambientals
Tipo C Código Competencias Nucleares
  C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
  C2 Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
  C3 Gestionar la información y el conocimiento.
  C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
  C5 Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
  C6 Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional que le plantea la universidad