2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret Ambiental (2006)
 Programa d'estudis

A) ITINERARI PROFESSIONALITZADOR
MÒDUL I

Matèries

Crèdits ECTS / Àmbit
PRIMER QUADRIMESTRE  
Fonaments de Dret Públic Ambiental
4,5/Dret
Dret internacional del medi ambient
 4,5/Dret
Règim jurídic de l'ordenació del territori i dret urbanístic
4,5/Dret 
Intervenció administrativa ambiental
4,5/Dret 
Introducció al medi Ambient
4,5/Geografia
SEGON QUADRIMESTRE
4,5/Dret 
Dret comunitari ambiental
4,5/Dret
Dret ambiental comparat
4,5/Dret
Economia del medi ambient
4,5/Economia
Introducció al dret ambiental sectorial
4,5/Dret
La responsabilitat per danys ambientals
4,5/Dret
Introducció a les ciències ambientals
4,5/Q-B-F
ANUAL
Clínica Jurídica ambiental
10,5/Det
   
Total 60

 

A) ITINERARI PROFESSIONALITZADOR
MÒDUL II

Matèries

Crèdits ECTS / Àmbit
PRIMER QUADRIMESTRE  
Gestió de la qualitat ambiental i responsabilitat corporativa a l'empresa
4,5/Economia
Dret d'aigües
 4,5/Dret
Dret de la contaminació
4,5/Dret 
Dret de l'energia
4,5/Dret 
Dret dels residus
4,5/Geografia
SEGON QUADRIMESTRE
Fiscalitat ambiental

3/Dret
Protecció del medi natural
3/Dret
Anàlisis i gestió del conflicte ambiental
3/Dret
Dret penal ambiental
4,5/Dret
Introducció a la tecnologia ambiental
4,5/Enginyeria
ANUAL
Seminaris
4,5
Pràctiques I
4,5
Pràctiques II
4,5
Memòria
9
   
Total 60

et