2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Competencia/
Resultados de aprendizaje
B1Aprender a aprender.
RA1Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
 RA2Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
 RA4Conèixer i aplicar els principals conceptes relatius a les societats i cultures medievals
 RA5Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna
 RA13Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
 RA16Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna
 RA17Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna
 RA23Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues
 RA25Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues
 RA26Conèixer la geografia del Mediterrani durant l’antiguitat
 RA27Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat
 RA28Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals
 RA29Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació
 RA30Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat
 RA31Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució
 RA33Aprendre a analitzar textos
B2Resoldre problemes de forma efectiva.
RA4Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
 RA7Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques
 RA9Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues
 RA10Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució
B3Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
RA1Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques
 RA2Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
 RA4Conèixer i aplicar els principals conceptes relatius a les societats i cultures medievals
 RA7Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia
 RA8Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats
 RA9Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
 RA11Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui el seu gènere,
amb la intenció d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic
 RA12Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic
 RA17Analitzar les formes de govern en funció dels estats (
 RA18Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats
 RA19Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna
 RA21Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues
 RA22Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució
 RA23Aprendre a analitzar textos
B4Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
RA1Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les
 RA2Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
 RA3Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats
 RA4Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
 RA6Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic
 RA7Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà
 RA13Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues
B7Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
RA2Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques
 RA3Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
 RA4Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
 RA6Conèixer i aplicar els principals conceptes relatius a les societats i cultures medievals
 RA9Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
 RA11Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades
 RA15Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
B8Sensibilització en temes medioambientals.
RA1Conèixer i aplicar els principals conceptes relatius a les societats i cultures medievals
 RA2Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia
 RA3Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats
 RA4Aplicar les diferents tecnologies de la informació
 RA7Conèixer la geografia del Mediterrani durant l’antiguitat
C1Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
RA1Expresa opiniones sobre temas abstractos o culturales de forma limitada.
 RA2Explica y justifica brevemente sus opiniones y proyectos.
 RA3Comprende instrucciones sobre clases o tareas asignadas por los profesores.
 RA4Comprende las ideas básicas de programas de rádio o televisión.
 RA5Comprende información y artículos de carácter rutinario.
 RA8Escribe carta o toma notas sobre asuntos preisibles y contenidos.
C2Utilizar de manera avanzada las tecnologías de la información y la comunicación.
RA1Conoce la maquinaria básica de los ordenadores.
 RA2Conoce el sistema operativo como gestor del maquinario y el programario como herramienta de trabajo.
 RA3Utiliza programario para la comunicación off-line: editores de textos, hojas de cálculo y
presentaciones digitales.
 RA4Utiliza programario para a comunicación on-line: herramientas interactivas (web, Moodle, blogs...),
correo electónico, foros, chat, videoconferencias, herramientas de trabajo colaborativo...
C3Gestionar la información y el conocimiento.
RA1Localiza y accede a la información de manera eficaz y eficiente.
 RA2Avalua ciríticamente la información y sus fuentes y la incorpora a la propia base de conocimientos
y a su sistema de valores.
 RA3Utiliza la informaicón comprendiendo las implicaciones económicas, legales, sociales y éticas del
acceso a la información y a su uso.
 RA4Reflexiona, revisa y avalua el proceso de gestión de la información.
C4Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.
RA1Produce un texto oral gramaticalmente correcto.
 RA2Produce un texto oral bien estructurado, claro y eficaz.
 RA3Produce un texto oral adecuado a la situación comunicativa.
 RA4Produce un texto escrito gramaticalmente correcto.
 RA5Produce un texto escrito bien estructurado, claro y rico.
 RA6Produce un texto escrito adecuado a la situación comunicativa.
C5Comprometerse con la ética y la responsabilidad social como ciudadano y como profesional.
RA1Muestra respeto por los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres.
 RA2Actúa desdel respeto y promoción de los derechos humanos y los principios de accesibilidad
universal, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con necesidades educativas especiales.
 RA3Muestra respeto a los valores propios de una cultura de paz y de valo res democráticos.
C6Definir y desarrollar el proyecto académico y profesional.
RA1Identifica necesidades de formación.
 RA2Identifica los propios intereses y motivaciones académicoprofesionales.
 RA3Define y desarrolla e l itinerario curricular considerando las necesidades formativas, intereses y
motivaciones académicoprofesionales.
 RA4Desarrolla recursos y estratégias que faciliten la transición al mundo laboral.