2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL
   Competències
Codi  
A2 Dissenyar i desenvolupar projectes educatius i unitats de programació que permetin adaptar el currículum al context sociocultural
A20 Respectar les diferències culturals i personals dels alumnes i altres membres de la comunitat educativa.
A28 Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les àrees curriculars, utilitzant de forma integrada els sabers disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu.
A34 Organitzar l'ensenyament en el marc dels paradigmes epistemològics de les àrees curriculars, utilitzant de forma integrada els sabers disciplinaris, transversals i multidisciplinaris adequats al respectiu nivell educatiu.
A40 Respectar les diferències culturals i personals dels alumnes i altres membres de la comunitat educativa
A41 Preparar, seleccionar o construir materials didàctics i utilitzar-los en els marcs específics de les diferents disciplines
A43 Ser sensible a l'interès dels alumnes, utilitzar els recursos adequats per motivar-los en l'aprenentatge de les ciències i fomentar en els alumnes una actitud favorable cap a la ciència i les seves aplicacions
A44 Reconèixer la diversitat dels alumnes i explicitar-la, situar-la en relació amb el coneixement científic i dissenyar o escollir intervencions didàctiques per facilitar el desenvolupament científic
A46 Utilitzar correctament raonaments i reconèixer, explicitar i valorar la correcció o incorrecció dels alumnes, per plantejar situacions que els ensenyin a pensar i a exercicir un pensament crític en ciència
A47 Conèixer els continguts que s'han d'ensenyar i la seva singularitat espistemològica i l'especifitat de la seva didàctica
B1 Aprendre a aprendre.
B5 Treballar de forma col•laborativa.
B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
B10 Assumir la dimensió ética del mestre tot fomentant en els alumnes una actitud de ciutadania crítica i responsable
B17 Tenir iniciativa i esprit emprenedor
B18 Estar motivat per la qualitat
C3 Desenvolupar la vida personal professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia.