2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LITERATURA CATALANA I GÈNERE
   Competències
Codi  
A1 Conèixer en profunditat la llengua i la literatura catalanes
A3 Conèixer la història de la llengua, de la literatura i de la cultura catalanes
A4 Conèixer els autors i les obres dels diferents períodes de la literatura catalana
A5 Conèixer els mètodes de la crítica literària catalana
A8 Conèixer la teoria literària aplicada a la literatura catalana
A10 Conèixer la realitat lingüística i cultural de l'entorn europeu
A11 Conèixer altres llengües i literatures
A12 Conèixer la metodologia de recerca en Història Cultural i Història Literària
A14 Saber formar-se una opinió crítica sobre un text
A15 Saber expressar una opinió (sobre un text) amb claredat i concisió a nivell oral i escrit
A16 Saber fer una presentació multimèdia sobre un tema concret
A17 Saber cercar informació de tipus filològic en fons documentals (biblioteques, bases de dades, diccionaris, fonoteques, atles lingüístics...)
A18 Saber fer recerca historicoliterària en fons documentals (arxius públics i privats, hemeroteques, i altres entitats culturals)
B1 Aprendre a aprendre
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B5 Treballar de forma col•laborativa
B6 Comprometer-se amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B12 Presa de decisions
B13 Capacitat innovadora, emprenedora i d'adaptació a les noves situacions
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moure’s amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llengua pròpia