2010_11
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Económics y Empresariales
A A 
 
 
Economía (2001)
 Asignaturas
  TEORÍA ECONÓMICA DE LA DECISIÓN
   Competencias
Código  
A3 Aportar racionalitat a l'anàlisi i a la descripció de qualsevol aspecte de la realitat econòmica
A4 Avaluar conseqüències de diferents alternatives d'acció i seleccionar les millors, donats els objectius
A11 Aplicar a l'anàlisi dels problemes criteris professionals basats en la utilització d'instruments tècnics
B1 Aprender a aprender.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B5 Treballar de forma col·laborativa
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) a la llengua pròpia