2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DE L'ORGANITZACIÓ INDUSTRIAL
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de preguntes curtes Resolució d'exercicis i qüestions teòriques breus 85%
Proves pràctiques Els alumnes hauran de resoldre diversos blocs d'exercicis durant el curs. 15%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

${1}iPrimera convocatòria${1}i:

Els alumnes poden optar per l'avaluació continuada o bé per l'avaluació tradicional.

Avaluació continuada:

1. Consta de dues parts: tres presentacions d'exercicis (15% de la nota final) i dues proves parcials (part I: 35% i part II: 50% de la nota final).

2. La darrera d'aquestes proves es durà a terme el dia de l'examen de la primera convocatòria.

3. Per a poder superar l'assignatura per aquest sistema s'han de presentar totes les proves i exercicis.

Sistema tradicional d'avaluació:

1. Els alumnes que no segueixin l'avaluació continuada hauran de fer un examen de tots els continguts del programa (100% de la nota final).

${1}iSegona convocatòria${1}i:

Consta d'un examen de tots los continguts del programa (100% de la nota final).