2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TEORIA DE JOCS
   Avaluació
  Descripció Pes
Proves objectives de tipus test Cada pregunta de la prova tipus test consta de quatre respostes amb només una de correcta. Les respostes incorrectes resten 0.25 punts. Les preguntes no constestades, ni sumen ni resten, i la respostes correctes valen 1 punt. Representa el 25 % de la nota final
Proves objectives de preguntes curtes Preguntes on es demanar provar algun resultat teòric. Representa el 15 % de la nota final.
Proves pràctiques Es plantejen 2 o 3 problemes pràctics, amb diferents apartats. Representa el 50 % de la nota final.
Altres

Resolució d'exercicis que es demanen de forma periòdica durant el curs. Aquests exercicis s'han de resoldre individualment i expossar el seu desenvolupament a classe davant de la resta d'alumnes.

Representa el 10 % de la nota final.
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Les proves comentades anteriorment es realitzaran en l'examen de la primera convocatoria. L'examen per avaluar la segona convocatoria constarà de les mateixes proves que el de la primera convocatoria i amb els mateixos percentages en la nota final.