2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS
   Continguts
Tema Subtema
1.- Conceptes bàsics. 1.1. Concepte de superdotat. Diferenciació de conceptes.
1.2. Models explicatius de la superdotació.
1.3. Característiques dels alumnes superdotats. Tipus.
1.4. La intel·ligència. Les intel·ligències múltiples. La intel·ligència emocional.
1.5. La creativitat. Components. Avaluació.
2.- Identificació. 2.1. Problemàtica.
2.2. Identificació a través de mesures subjectives.
2.3. Identificació a través de proves objectives o formals
3- Problemàtica dels alumnes superdotats 3.1. Necessitats en el camp psicològic, social i intel·lectual.
3.2. Oportunitats educatives que faciliten el seu desenvolupament
4- Resposta educativa a les necessitats dels alumnes superdotats 4.1. L’atenció de l’alumne superdotat a l’aula ordinària.
4.2. L’acceleració o flexibilització del període d’escolaritat obligatòria.
4.3. L’agrupament. Agrupament total, parcial, agrupaments flexibles i agrupaments per a l’oci cultural.
4.4. L’enriquiment. Adaptacions de l’ambient d’aprenentatge. Adaptacions del contingut escolar. Adaptacions específiques .
4.5. Altres alternatives
5- Programes, estratègies i activitats per a superdotats 5.1. Programes de millora de la intel·ligència.
5.2. Activitats per a millorar la creativitat
5.2. Estratègies d’entrenament cognitiu
5.2. Activitats d’estimulació i enriquiment
5.3. La lectura i l’alumne superdotat