2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  ART I RELIGIÓ
   Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral S´avaluarà mitjançant l´elaboració d´un assaig, amb base estètica, en el qual es demostri un bon coneixement dels continguts teòrics i metodològic del curs. 40%
Presentacions / exposicions Avaluació dels diferents treballs realitzats. 15%
Treballs Redacció d´un assaig de curs. 30%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Avaluació del coneixement de les lectures obligatòries treballades durant el curs. 15%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La segona convocatòria s´avaluarà mitjançant examen d´idèntic format al de la primera.