2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA
   Continguts
Tema Subtema
CONTINGUTS TEÒRICS Descripció dels continguts teòrics
1. Concepte de planejament territorial. Diferències i relacions entre urbanisme i
planejament territorial. Planejament i organització territorial. Planejament territorial i
planejament estratègic. Les Agendes 21.
2. Antecedents del planejament territorial: la Tenessee Valley Autorithy, els Plans
d’Amenegement, els Polos de Desarrollo...
3. Antecedents a Catalunya. El concepte de Catalunya Ciutat. El Regional Plànning. El
Pla Macià. El Pla general d’Obres Publiques de 1935. El Pla provincial de Barcelona.
El Pla d’ordenació de la comarca de Barcelona.
4. Sistemes de planejament territorial: planejament en cascada i planejament en xarxa.
5. La llei de política territorial de Catalunya. El Pla territorial general i els Plans
territorials parcials. Planejament territorial sectorial. Conceptes, formulació i estructura.
Relacions entre plans.
6. Altres planejaments: plans directors territorials i plans directors urbanístics. El
planejament urbanístic com a concreció del planejament territorial.
CONTINGURS PRÀCTICS Descripció dels continguts pràctics
Les pràctiques inclouran visites als organismes responsables de la formulació i execució de planejament territorial (Dept. Política Territorial i obres Públiques), i l’anàlisi del planejament vigent amb l'estudi d'un cas.