2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002) (Campus Terres de l'Ebre)
 Assignatures
  PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA
   Avaluació
  Descripció Pes
Debats Preparació i participació en el debat 15%
Pràctiques externes (de camp/sortides) 1 sortida guiada on l'alumne d'una manera guiada rebrà informació i 1 sortida de treball de camp amb treball autònom per part de l'alumne 20%
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Dossier de les pràctiques explicades i inicades per l'alumen de manera individual a l'alula informàtica 15%
Presentacions / exposicions Exposició a classe i presentació per escrit 10%
Treballs Presentació dels diferents treballs sol·licitats 15%
Proves de Desenvolupament Prova on l'alumne ha de mostar els coneixements adquirits sobre planejament territorial de Catalunya 25%
 
Altres comentaris i segona convocatòria