2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  COMPTABILITAT FINANCERA
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques
B2
Hi haurà dues proves pràctiques La primera a través de les TIC, amb una valoració d'un 25% de la nota final.
25%
Proves pràctiques
A2
A3
B2
C4
Consistirà en un supòsit pràctic del contingut de tot el temari del programa 50%
Proves orals
A2
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Proves pràctiques
A2
A3
C4
Hi haurà dues proves pràctiques. La segona també a través de les TIC, amb una valoració d'un 20% de la nota final.
20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

A la segona convocatòria, hi haurà una prova pràctica que inclourà tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.