2010_11
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economy and Business
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat
 Subjects
  FINANCIAL ACCOUNTING
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practicals using information and communication technologies (ICTs) in computer rooms
B2
Hi haurà dues proves pràctiques La primera a través de les TIC, amb una valoració d'un 25% de la nota final.
25%
Practical tests
A2
A3
B2
C4
Consistirà en un supòsit pràctic del contingut de tot el temari del programa 50%
Oral tests
A2
C4
Aquesta prova es durà a terme al llarg del període i valorarà l'expressió oral de l'estudiant. 5%
Practical tests
A2
A3
C4
Hi haurà dues proves pràctiques. La segona també a través de les TIC, amb una valoració d'un 20% de la nota final.
20%
Others  
 
Other comments and second call

A la segona convocatòria, hi haurà una prova pràctica que inclourà tot el temari amb una valoració del 100% de la nota de l'avaluació.