2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Economía y Empresa
A A 
castellano 
Grado de Finanzas y Contabilidad
 Asignaturas
  ESTADÍSTICA I
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Practicas a través de TIC en aulas informáticas
A5
A8
B1
C1
C3
Es realitzaran 2 proves al llarg del curs, on cadascuna puntua un 5% de la nota final. 10%
Pruebas mixtas
A5
A8
B1
C1
C4
Dues proves:
1. A meitats de curs (20% nota final), amb preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics.
2. A la primera convocatòria oficial (70% de la nota final), amb preguntes curtes i/o tipus test, i exercicis pràctics.
90%
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

El primer dia de classe s'indicaran les normes de realització de les diferents proves així com el material que es pot portar en cadascuna d'elles. Aquestes normes estaran penjades a l'espai moodle de l'assignatura durant tot el curs.

Segona convocatòria: L'estructura de l'examen és idèntica a la de la primera convocatòria oficial: primera part amb preguntes curtes o tipus test (valoració del 30-40% de la nota final) i una segona part de problemes similars als de les pràctiques de classe (60-70% de la nota final). No es tindran en compte les puntuacions obtingudes en les activitats de l'avaluació continuada, per tant, la nota d'aquesta prova és el 100% de la nota final de l'assignatura

L'ús de la calculadora i/o del software informàtic és un dels objectius de l'assignatura. Per això a l'examen es permeten les calculadores científiques i únicament queden prohibits els dispositius que permeten la connexió a xarxes de dades. Així mateix queden totalment prohibits a l'aula l'ús de telèfons i altres dispositius mòbils que li suposaria a l'alumne l'expulsió de l'aula.

L'alumne també podrà dur a l'examen final un formulari per la segona part de l'examen (la part de problemes) de màxim 1 full (2 pàgines).