2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Asignaturas
  DERECHO MERCANTIL
   Competencias
Tipo A Código Competencias Específicas
 A5 Ser capaç de cercar, analitzar i interpretar informació quantitativa i qualitativa de caràcter econòmic, social i legal, rellevant per a la presa de decisions en el context financer.
 A6 Emetre informes d'assessorament financer, comptable i fiscal.
Tipo B Código Competencias Transversales
 B1 Aprender a aprender
Tipo C Código Competencias Nucleares
 C1 Dominar en un nivel intermedio una lengua extranjera, preferentemente el inglés.
 C4 Expresarse correctamente de manera oral y escrita en una de las dos lenguas oficiales de la URV.