2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  DRET MERCANTIL
   Continguts
Tema Subtema
Lliçó 1.- Ordenament jurídic i dret mercantil 1. Ordenament jurídic i dret mercantil
2. El concepte de dret mercantil
3. Les fonts del dret mercantil
3.1. La legislació mercantil
3.2. Els usos de comerç
3.3. El Dret comú
4. L'ordenament jurídic de la Unió Europea i la seva incidència en el dret mercantil espanyol
Lliçó 2: L'empresari i l'empresa (I) 1. L'empresari
1.1. Concepte i classes d'empresaris
1.2. Capacitat, prohibicions i incompatibilitats per a ser empresari
1.3. La responsabilitat de l'empresari
1.4. L'exercici del comerç per persona casada
1.5. Els col•laboradors de l'empresari
1.6. L'estatut jurídic de l'empresari
2. L'empresa
2.1. Concepte d'empresa i elements que la integren
2.2. L'empresa com a objecte de negocis jurídics
Lliçó 3: L'empresari i l'empresa (II) 1. La comptabilitat
1.1. El deure de comptabilitat
1.2. Els comptes anuals i els principis comptables
1.3. L'auditoria de comptes
2. El Registre Mercantil
2.1. Funcionament i organització
2.2. La publicitat formal
2.3. Els principis registrals
Lliçó 4: El dret de la competència i la propietat industrial (I)
1. El dret de la competència
1.1. El principi de lliure competència
1.2. La defensa de la competència
1.3. La competència deslleial
1.4. La publicitat comercial
Lliçó 5: El dret de la competència i la propietat industrial (II)
2. La propietat industrial
2.1. Les invencions i el disseny industrial
2.2. Els signes distintius
Lliçó 6: Teoria general de les societats mercantils
1. El concepte de societat en el Dret espanyol
2. Classes de societats
3. Tipus de societats mercantils
4. Teoria general del contracte de societat
5. La personalitat jurídica de les societats mercantils: significat i límits
Lliçó 7: Les societats personalistes 1. La societat col•lectiva
1.1. Concepte i característiques
1.2. Requisits de constitució
1.3. Relacions jurídiques internes
1.4. Relacions jurídiques externes. En especial, la responsabilitat dels socis pels deutes socials
2. La societat comanditària simple
3. Els comptes en participació
Lliçó 8: La societat anònima (I) 1. La societat anònima en el dret espanyol: concepte i caràcters
2. La constitució de la societat anònima
2.1. Escriptura i estatuts
2.2. Procediments de fundació
2.3. Inscripció en el registre mercantil
2.3. La societat en formació i la societat irregular
2.4. La nul•litat de la societat anònima
3. El capital i les aportacions
3.1. El capital social i el patrimoni de la societat
3.2. Les aportacions dels socis: classes i règim jurídic
3.3. Els dividends passius
3.4. Les prestacions accessòries
4. L’emissió d’obligacions
5. El finançament extern
Lliçó 9: La societat anònima (II) 1. L'acció com a part del capital
1. L'acció com a expressió de la condició de soci
1.1. Els drets individuals de l'accionista
1.2. Els drets de la minoria
1.3. Accions ordinàries i accions privilegiades
1.4. Les accions sense vot
1.5. Les accions rescatables
2. L'acció com a valor mobiliari: documentació i transmissió de l'acció
3. L'adquisició d'accions pròpies
Lliçó 10: La societat anònima (III) 1. La junta general d'accionistes
1.1. Concepte, competència i classes
1.2. Convocatòria
1.3. Constitució
1.4. Assistència i representació
1.5. Els acords socials y la seva impugnació
2. L'òrgan d'administració
2.1. Concepte i funcions
2.2. Formes d'organització
2.3. Capacitat i prohibicions per a ser administrador
2.4. Nomenament, durada i revocació del càrrec d'administrador
2.5. Retribució dels administradors
2.6. Responsabilitat dels administradors
2.7. El Consell d’Administració
Lliçó 11: La societat anònima (IV) 1. La modificació d'estatuts
1.1. Règim jurídic general de la modificació d'estatuts
1.2. En particular, l'augment i la reducció de capital
2. Els comptes anuals
2.1. La formulació dels comptes
2.2. La verificació dels comptes
2.3. L'aprovació dels comptes
2.4. Dipòsit i publicitat dels comptes
3. Dissolució i liquidació de la societat anònima
Lliçó 12: La societat de responsabilitat limitada (I)
1. Concepte i caràcters
2. Fundació de la societat limitada
2.1. Escriptura i estatuts
2.2. Inscripció en el Registre Mercantil
2.3. Aportacions socials i prestacions accessòries
2.4. Nul•litat de la societat limitada
3. Les participacions socials
3.1. Consideracions generals
3.2. La transmissió de les participacions socials
Lliçó 13: La societat de responsabilitat limitada (II)
1. Estatut jurídic del soci
1.1. Els drets del soci
1.2. La separació i exclusió de socis
2. Els òrgans de la societat limitada
2.1. La Junta general de socis
2.2. L'òrgan d'administració
3. Modificació d'estatuts
4. Dissolució i liquidació
Lliçó 14: Modificacions estructurals de les societats mercantils 1. La transformació de la societat
2. Fusió de societats
3. Escissió de societats
Lliçó 15: Societats mercantils especials i grups de societats 1. La societat unipersonal
2. La societat nova empresa
3. La societat comanditària per accions
4. Les societats laborals
5. La societat anònima esportiva
6. Les societats professionals
7. Les societats anònimes amb capital públic
8. Les societats mutualistes
8.1. Les cooperatives
8.2. La mútua d’assegurances
8.3. Les societats amb garantia recíproca
9. Grups de societats
Lliçó 16: La contractació mercantil 1. El empresari y la contractació en el mercat
1.1. Règim jurídic
1.2. Condicions generals de la contractació.
1.3. La contractació electrònica
1.4. La contractació internacional
2. Classificació dels contractes mercantils
2.1. El contracte de compravenda i altres contractes afins
2.2. Els contractes de col•laboració i distribució comercial
2.3. Contractes de custodia y de transport
2.4. Contractes de préstec, fiançament i compte corrent mercantil
2.5. Contractes bancaris
2.6. Contractes en el mercat de valors
2.7. Contractes d’assegurances
Lliçó 17: Instruments del tràfic jurídic empresarial. Mitjans de pagament. 1. Títols-valors:
1.1. Concepte, notes característiques i classes.
1.2. Lletra de canvi
1.2.1. Concepte, funció econòmica.
1.2.2. Emissió de la lletra de canvi. Requisits formals, materials i fiscals. La lletra en blanc i la lletra incompleta.
1.2.3. L'acceptació de la lletra.
1.2.4. L'endós. Concepte, classes i efectes.
1.2.5. L'aval. Concepte, classes i efectes.
1.2.6. El venciment de la lletra. Supòsits. La presentació al pagament: legitimació i moment de la presentació. La falta de presentació.
1.2.7. El pagament voluntari de la lletra. La prova i els efectes de pagament.
1.2.8. El protest i les declaracions equivalents. Concepte i abast. La comunicació de la falta d'acceptació o de pagament. La responsabilitat canviària.
1.2.9. L'exercici dels drets canviaris. Accions i excepcions canviàries.
1.3. El xec. Concepte, funció econòmica, analogies i diferències amb altres títols.
1.3. Pagaré d'empresa. Concepte, funció econòmica, analogies i diferències amb altres títols.
1.4. Mitjans de pagament electrònics: targetes de crèdit i dèbit.