2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
 
 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  DRET MERCANTIL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A5
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 30 preguntes.
La valoració del test serà el resultat de restar 0,25 per cada resposta errònia a la suma d'un punt per cada resposta encertada.
Puntuació mínima: 12 punts.
60%
Proves pràctiques
A5
C4
Es realitzaran 4 casos pràctics al llarg del curs. Cadascun valdrà un 10% de la nota final. 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En la segona convocatòria no es guarda la nota de l'avaluació continuada. La prova constarà de dues parts que es farà el mateix dia i hora: la primera un examen tipus test (60% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (40%).