2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  DRET MERCANTIL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A5
És una prova integral que avalua tot el contingut de l'assignatura (menys el tema set).
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 25 preguntes.
La valoració del test serà el resultat de restar 0,50 per cada resposta errònia a la suma de dos punts per cada resposta encertada.
Puntuació mínima per poder fer mitjana amb les notes de pràctiques: 20 punts.
50%
Proves pràctiques
A5
B1
C4
El primer valdrà un 10% i el tercer un 20% de la nota final. Consistirà en un cas pràctic.
El segon valdrà un 20%. Consistirà en una prova pràctica en relació amb el seminari que s'imparteix d'un tema del programa
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La 2a convocatòria consistirà en una prova de dues parts que es farà en les dates oficials fixades per la FEE: la primera serà un examen tipus test (50% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (50%).

Puntuació mínima del tipus test per poder fer mitjana amb la nota de la pràctica: 20 punts.

Per aquells que hagin obtingut, al menys, 30 punts en les tres proves pràctiques de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova tipus test(50%).

Per aquells que hagin obtingut 30 punts en la prova tipus test de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova práctica (50%).

Puntuació en totes les convocatòries sobre 100 punts: 100 punts = nota 10