2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau de Finances i Comptabilitat (2009)
 Assignatures
  DRET MERCANTIL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de tipus test
A5
És una prova integral que avalua tot el contingut de l'assignatura.
L'avaluació dels alumnes consistirà en un test de 25 preguntes.
La valoració del test serà el resultat de restar 0,50 per cada resposta errònia a la suma de dos punts per cada resposta encertada.
Puntuació mínima per poder fer mitjana amb les notes de pràctiques: 20 punts.
50%
Proves pràctiques
A5
B1
C4
La primera prova valdrà un 10%, la segona i la tercera un 20% de la nota final. Cadasquna consistirà en un cas pràctic en relació amb el temari ja explicat.
50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

NOTA IMPORTANT: tant en primera como en segona convocatòria la puntuació mínima en la prova objectiva tipus test per a poder fer la mitjana amb les notes pràctiques: 20 punts.

La 2a convocatòria:

- consistirà en una prova de dues parts que es farà en les dates oficials fixades per la FEE: la primera serà un examen tipus test (50% nota final) i la segona la resolució d'un cas pràctic (50%).

- puntuació mínima del tipus test per poder fer mitjana amb la nota de la pràctica: 20 punts.

- per aquells que hagin obtingut, al menys, 30 punts en les tres proves pràctiques de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova tipus test(50%).

- per aquells que hagin obtingut 30 punts en la prova tipus test de 1a convocatòria tenen l'opció de fer només la prova pràctica (50%).

En totes les convocatòries la puntuació sobre 100 punts. Equivalència 100 punts = nota 10