2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  BUSINESS ADMINISTRATION
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Presentations / oral communications
A2
B5
B6
C4
Practical cases/ case studies
A2
B5
B6
C4
Treball i anàlisi de casos d'empresa, articles, recerca i estudi d'informació relacionada amb el temari. Es duran a terme 4 activitats les quals s'aniran presentant consecutivament durant el quadrimestre. 50%
Multiple-choice objective tests
A2
Es realitzarà un examen final tipus test, és dir, una prova que inclou preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta.
Cal treure un 4 per a poder ser avaluat/da a l’assignatura.
50%
Others   <p>Addicionalment, el professor pot recomanar alguna activitat complementària de caràcter voluntari i individual.</p>
 
Other comments and second call

En la segona convocatòria l'avaluació consistirà en una prova pràctica, que inclourà la resolució d'un o varis casos i/o exercicis (50%), i una prova objectiva de tipus test, que inclourà preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta (50%) .