2016_17
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Finances and Accounting
 Subjects
  ECONOMIC AND FINANCIAL PLANNING
   Contents
Topic Sub-topic
TEMA 1. SISTEMA INTEGRAT DE PLANIFICACIÓ I CONTROL 1.1. LA PLANIFICACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA A L’EMPRESA
1.2. FUNCIONAMENT D’UN SISTEMA INTEGRAT DE PLANIFICACIÓ I CONTROL
1.3. EL PLA OPERATIU ANUAL. AVANTAGES I INCONVENIENTS
1.4. REQUISITS PER A LA IMPLANTACIÓ D’UN SISTEMA INTEGRAT DE PLANIFICACIÓ
1.5. EL QUADRE DE COMANDAMENT (QC)
TEMA 2. LA PLANIFICACIÓ ECONÒMICA 2.1. EL PRESSUPOST OPERATIU
2.2. ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST OPERATIU
2.3. EL COMPTE DE RESULTATS
2.4. EL COMPTE DE RESULTATS D’UNA EMPRESA INDUSTRIAL
2.5. ANÀLISI DEL PUNT D’EQUILIBRI
TEMA 3. LA PLANIFICACIÓ FINANCERA 3.1. LA PLANIFICACIÓ ECONÒMICO-FINANCERA A L’EMPRESA
3.2. LA POLÍTICA DE CIRCULANT
3.3. DETERMINACIÓ DEL CASH-FLOW I DE L’EFE
TEMA 4. EL CONTROL DE GESTIÓ 4.1. MODELS D’ANÀLISI DE DESVIACIONS
4.2. DESVIACIÓ EN EL RESULTAT
4.3. ANÀLISI DE LA RENDIBILITAT FINANCERA