2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Practical cases/ case studies
A3
A5
B5
B6
C4
Activitat/s d'aprenentatge que plantegen una situació (real o simulada) en la que l'estudiant ha de treballar per donar una solució argumentada al tema, resoldre una sèrie de preguntes concretes o realitzar una reflexió global.
25%
Multiple-choice objective tests
A3
A5
Es realitzarà una prova tipus test sobre els continguts de l'assignatura durant el quadrimestre

Es realitzarà una prova final tipus test sobre els continguts de l'assignatura


15%60%
Others  
 
Other comments and second call

La segona convocatòria consistirà en un examen sobre els continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.