2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
DADES IDENTIFICATIVES 2020_21
Assignatura (*) ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS Codi 16214215
Ensenyament
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
Cicle 1r
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Optativa 2Q
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
MONCLÚS ARGANY, MARIA GLORIA MONTSERRAT
Adreça electrònica araceli.rodriguez@urv.cat
gloria.monclus@urv.cat
Professors/es
RODRÍGUEZ MERAYO, MARÍA ARACELI
MONCLÚS ARGANY, MARIA GLORIA MONTSERRAT
Web
Informació rellevant

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i  seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent.

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent:

  • DOCÈNCIA: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distància i s’aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques.
  • AVALUACIÓ: Es mantindrà igual com està a la guia docent, però els exàmens d'avaluació continuada que no puguin fer-se presencials seran substituïts per una o més activitats d'avaluació a l'aula virtual del Moodle. La prova oral (5%) s’afegirà al percentatge de la primera prova (10%)
  • ATENCIÓ PERSONALITZADA: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics. L'horari d'atenció de cada professor serà publicat al Moodle.

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA 

L'objectiu general d'aquesta assignatura és el de comprendre i interpretar la informació financera dels comptes anuals de les societats mercantils, així com les normes en què es basa la seva elaboració. L'objectiu del programa docent és que l'alumne sigui capaç de comprendre la situació financera, activitat i fluxos de fons d'una empresa de tal manera que li permeti elaborar un diagnòstic, a partir de la informació continguda en els informes comptables obligatoris de les societats, que serveixi de base per a la presa de decisions. Aquesta anàlisi es farà des del punt de vista patrimonial, econòmic i financer.
Es recomana cursar aquesta optativa a 3r curs.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent