2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  ANÀLISI DELS ESTATS FINANCERS
   Continguts
Tema Subtema
Part I. ANÀLISI COMPTABLE I ELS ESTATS FINANCERS
Tema 1. Objectius de l'anàlisi d'estats financers 1. Els objectius de les unitats econòmiques: especial referència a l'empresa privada.
2. La informació comptable en l'àmbit empresarial
3. Els usuaris de la informació comptable
4. La importància de la publicitat de la informació comptable en els mercats de capitals
5. Els objectius de la informació comptable
6. Naturalesa de l'anàlisi comptable: Concepte i fins de l'anàlisi d'estats financers
7. Principals vessants de l'anàlisi comptable. Anàlisi patrimonial. Anàlisi financer. Anàlisi econòmica.
Tema 2. Les normes comptables: Conseqüències per a l'anàlisi 1. L'harmonització comptable
2. Les Normes Internacionals d'informació financera
3. La normalització a Espanya
4. Reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional
5. El marc conceptual per a la informació financera
Tema 3. Interpretació dels comptes anuals 1. La circulació econòmica a l'empresa
2. Consideracions per a la interpretació del Balanç de Situació
3. Consideracions per a la interpretació del Compte de Pèrdues i Guanys
4. Consideracions per a la interpretació de l'Estat de Fluxos d'Efectiu
5. Consideracions per a la interpretació de l'Estat de Canvis en el Patrimoni Net
6. La memòria: Informació metodològica; Informació específica; Informació addicional.
7. Altres documents comptables: L'informe de gestió; l'informe d'auditoria.
Part II. TÈCNIQUES DE L'ANÀLISI D'ESTATS FINANCERS
Tema 4. Eines i tècniques d'anàlisi d'estats financers: aspectes generals 1. Plantejaments bàsics de l'anàlisi d'estats financers
2. Fonts d'informació
3. Principals eines d'anàlisi: La comparació. Els nombres índex. Estats financers proporcionals. Anàlisi de ràtios.
4. Eines informàtiques emprades en l'anàlisi comptable
5. L'anàlisi comptable i els sectors econòmics: La Central de Balanços del Banc d'Espanya.
Tema 5. Anàlisi econòmica: anàlisi del resultat i de la rendibilitat 1. La composició del resultat i la seva variació
2. Estudi de l'estructura de costos
3. Les ràtios de rendibilitat i el seu significat
a. Rendibilitat de la inversió total o rendibilitat econòmica (ROI. - ROA).
b. Rendibilitat dels capitals propis o rendibilitat financera (ROE).
c. Relació entre la rendibilitat econòmica i financera: el palanquejament financer.
4. El Benefici abans d'interessos, impostos, Depreciacions i amortitzacions (EBITDA).
5. La rendibilitat de l'accionista
a. El guany per acció
b. La política de distribució de dividends o 'pay-out'
c. L'indicador 'earnings per share' (EPS).
d. El 'price earning ràtio' o 'PER'
Tema 6. Anàlisi patrimonial 1. Anàlisi de l'estructura econòmica: Capacitat i activitat de l'empresa.
2. Anàlisi de l'estructura financera. Anàlisi dels recursos propis. Anàlisi del finançament aliè.
3. Equilibri de la inversió i del finançament: Les correlacions patrimonials i el concepte de fons de maniobra.
Tema 7. Anàlisi financera: l'equilibri financer 1. L'equilibri financer a llarg termini: La garantia o solvència a llarg termini.
a. L'autonomia financera. Situació d'endeutament. Ràtios d'endeutament
b. El coeficient bàsic de finançament
c. Condicions d'equilibri financer
d. La funció financera dels fons d'amortització
2. L'equilibri financer a curt termini: La liquiditat o solvència a curt termini
a. La importància de la solvència a curt termini
b. El Capital Circulant com a mesura de liquiditat a curt termini: el ràtio de solvència
c. Mesures complementàries al ràtio de solvència: les rotacions dels cobraments i els pagaments
d. Índexs de liquiditat
e. La generació d'efectiu: anàlisi de l'EFE