2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Administració i Direcció d'Empreses (2009)
 Assignatures
  PRÀCTIQUES EXTERNES
   Mecanismes coordinació/seguiment
Es durà a terme una coordinació interna (per part de la universitat) i una coordinació externa (per part del centre de pràctiques).
Descripció

Els implicats en el desenvolupament de l'assignatura de Pràctiques Externes dins de la FEE i les funcions que tenen assignades són:

A. Comissió de Pràctiques
Està formada pel Coordinador de les Pràctiques, la Responsable de les Pràctiques i els responsables d'ensenyaments de grau de la FEE. Les funcions que desenvolupa aquesta Comissió són:
•Recollir els suggeriments dels membres implicats en les Pràctiques, especialment dels tutors/es, amb la finalitat d’optimitzar el funcionament.
•Organitzar els mecanismes de captació i selecció d’empreses i institucions col•laboradores
•Resoldre els conflictes que sorgeixen en el desenvolupament de les Pràctiques
•Assignar als estudiants el lloc de realització de les Pràctiques Externes i fer una sessió informativa per explicar el funcionament de l'assignatura.
•Mantenir contactes i reunions amb les persones responsables de les empreses i institucions col•laboradores
•Coordinar les tasques dels tutors/es

B. Tutors/es de la Facultat d'Economia i Empresa
Professorat de la FEE encarregat del seguiment de les Pràctiques dels estudiants. Les seves funcions són:
•Tutoritzar els estudiants que realitzen l'assignatura de Pràctiques i que li són assignats per la Comissió de Pràctiques
•Realitzar les trobades i tutories tant amb el tutor del centre col•laborador com amb l’estudiant
•Avaluar les pràctiques de l’estudiant

C. Tutors/es de les empreses i institucions col•laboradores
Són els professionals de les empreses i institucions col•laboradores encarregats/des del seguiment de les Pràctiques. Aquest professional és la persona de referència de l’estudiant durant la seva estada a l’empresa o institució. Les seves funcions són:
•Fer el seguiment de l’estudiant en l’empresa o institució
•Facilitar el desenvolupament personal i professional de l’estudiant
•Reunir-se amb el tutor de la FEE per fer el seguiment de l’estudiant
•Omplir un informe d’avaluació de l’estudiant que es farà arribar al professor tutor/a de la FEE un cop finalitzades les Pràctiques

D. Estudiants
Són els destinataris de les pràctiques i les seves funcions són:
•Conèixer el funcionament i calendari de les Pràctiques
•Assistència a les sessions informatives
•Desenvolupar les tasques que li siguin encomanades en l’empresa o institució
•Mantenir el contacte amb el tutor/a de la FEE i de l’empresa o institució