2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Business Administration and Management (2009)
 Subjects
  WORK PLACEMENT
   Evaluation criteria and procedures
Es durà a terme una avaluació interna (per part de la universitat), una valoració externa (per part del centre de pràctiques) i una autovaloració (per part de l’estudiant).
Methodologies Competences Description Weight        
Practicum
B1
B4
B5
C4
C6
Avaluació del desenvolupament de les pràctiques externes per part de:
1-Tutor de l'entitat col·laboradora.
2-Tutor acadèmic.


70%
10%
Report
C4
C6
Informe sobre les Pràctiques Externes per part de l'estudiant. 20%
Others
 
Other comments and second call

Aquesta assignatura té convocatòria ÚNICA.

Ateses les característiques d'aquesta asignatura, NO hi ha CONVOCATÒRIA ADDICIONAL.

L'avaluació de les Pràctiques Externes es durà a terme tenint en compte els components següents que permeten obtenir una qualificació final:
- Avaluació per part del tutor intern
o Valoració sobre els resultats d'aprenentatge treballats durant el desenvolupament de les Pràctiques Externes.
- Avaluació per part del tutor extern
o Valoració sobre els resultats d'aprenentatge treballats durant el desenvolupament de les Pràctiques Externes.
- Autoavaluació
o Informe de l'estudiant sobre la realització de les pràctiques, aprenentatges realitzats i reflexió crítica.