2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Grau d'Economia (2009)
 Asignaturas
  CONTABILIDAD FINANCIERA
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias En aquesta sessió es donarà a conèixer el programa de l'assignatura, les diferentes activitats que tindran lloc al llarg del curs, així com la forma d'avaluació. També es farà una presa de contacte amb els alumnes , per tal de detectar els seus interessos i el nivell previ de coneixements de la matèria.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura, mitjançant diferents recursos educatius.
Prácticas a través de TIC Aplicar, a nivell pràctic, mitjançant un full de càlcul, la teoria dels passius financers i del càlcul de l'Impost de societats.
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi i resolució individual o en grup d'assentaments i d'exercicis, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Debat i anàlisi dels resultats.
Resolución de problemas/ejercicios Formulació, anàlisi, i resolució d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura, per part de l'alumne.