2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Economics (2009)
 Subjects
  PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A2
A3
B5
B6
C1
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 20%
Extended-answer tests
A2
C3
C4
Exàmens sobre els continguts del programa. S'han programat 2 proves:

- Primer parcial: examen sobre els continguts del Tema 1 i Tema 2. (10%)

- Examen final: examen sobre tots els continguts de l'assignatura (70%)
80%
Others  
 
Other comments and second call

Els alumnes que no superin una qualificació de 3,5 en l'examen final en primera convocatòria suspendran l'assignatura en primera convocatòria (la nota final de la primera convocatòria serà la nota de l'examen final).

La qualificació final en segona convocatòria serà:

a) Pels alumnes que volen tenir en compte la nota del treball : 20% treball i 80% examen final.
b) Pels alumnes que no volen tenir en compte la nota del treball de l'assignatura: 100% examen final.

Els alumnes hauran d'indicar clarament si volen tenir en compte o no la nota del treball en el primer full de l'examen final de segona convocatòria.