2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  PRINCIPLES OF APPLIED ECONOMICS
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Assignments
A2
A3
B5
B6
C1
C3
C4
Treball en grup- Els continguts, metodologia i terminis seran indicats pel professor 20%
Extended-answer tests
A2
C3
C4
Exàmens sobre els continguts del programa. S'han programat 2 proves:

- Primer parcial: examen sobre els continguts del Tema 1 i 2. (10%)

- Examen final: examen sobre tots els continguts de l'assignatura (70%)
80%
Others  
 
Other comments and second call

Els alumnes que no superin una qualificació de 3,5 en l'examen final en primera convocatòria suspendran l'assignatura en primera convocatòria (la nota final de la primera convocatòria serà la nota de l'examen final).

La qualificació final en segona convocatòria serà la més favorable a l'estudiant d'entre:

a)20% treball i 80% examen final.

b) 100% examen final.