2014_15
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Degree of Economics (2009)
 Subjects
  CITIZENSHIP
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Extended-answer tests
B6
B7
C5
C6
Cada tema treballat a l'assignatura s'avaluarà mitjançant treballs, pràctiques o aportacions a fòrums de discussió. La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà a partir de les activitats avaluatives dels 3 mòduls. Cada mòdul pondera 1/3 sobre la qualificació final. 100%
Others  
 
Other comments and second call

En segona convocatòria, hi haurà un examen amb un pes del 100% sobre els continguts de l'assignatura.