2015_16
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  CITIZENSHIP
   Assessment
Methodologies Competences Description Weight        
Extended-answer tests
B6
B7
C5
C6
Cada tema treballat a l'assignatura s'avaluarà mitjançant treballs, pràctiques o aportacions a fòrums de discussió. La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà a partir de les activitats avaluatives dels 3 mòduls.
Es requerirà un mínim de 3 punts en la qualificació de cada mòdul per a fer la mitjana de la qualificació final.
Cada mòdul pondera 1/3 sobre la qualificació final.
100%
Others  
 
Other comments and second call

En segona convocatòria, hi haurà un examen amb un pes del 100% sobre els continguts de l'assignatura.