2020_21
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Business and Economics
A A 
english 
Bachelor's Degree in Economics (2009)
 Subjects
  ECONOMETRICS I
IDENTIFYING DATA 2020_21
Subject (*) ECONOMETRICS I Code 16224114
Study programme
Bachelor's Degree in Economics (2009)
Cycle 1st
Descriptors Credits Type Year Period Exam timetables and dates
6 Compulsory Second 2Q
Modality and teaching language See working groups
Prerequisites
Department Economics
Coordinator
DÍAZ SERRANO, LUIS
E-mail luis.diaz@urv.cat
Lecturers
DÍAZ SERRANO, LUIS
Web
Relevant information

LA DOCÈNCIA SERÀ PRESENCIAL i seguirà la informació inclosa en aquesta guia docent. 

En cas que no es pugui garantir la presencialitat total de l'assignatura i es contempli un escenari de docència mixta/híbrida, l'adaptació es faria de la manera següent: 

  • Docència: En aquesta assignatura la docència es farà mitjançant classes inverses. És a dir, les classes teòriques es faran a distància i s’aprofitarà la presencialitat, en primer lloc, per reforçar els conceptes teòrics més complexos i, en segon lloc, per dur a terme les classes més pràctiques. 

  • Avaluació: L’avaluació es mantindrà igual com està a la guia docent, però en cas de no poder garantir la presencialitat, les proves podrien ser online.

  • Atenció personalitzada: L'atenció personalitzada i resolució de dubtes es farà per videoconferència o altres mitjans electrònics. 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE L’ASSIGNATURA

Aquest curs constitueix una introducció a la modelització economètrica de problemes d'interès econòmic. El curs pretén proporcionar coneixements bàsics sobre el model de regressió lineal múltiple, amb especial èmfasi en la interpretació estadística i econòmica dels resultats obtinguts en aquest tipus de models. A l'acabar el curs el / la alumne / a haurà d'estar plenament familiaritzat / a amb els mitjans informàtics que es requereixen per obtenir aquests resultats i amb els conceptes fonamentals de distribució mostral, esperança condicional, estimador versus estimació, inferència estadística, mínims quadrats ordinaris i procés generador de les dades. Amb l'aplicació de el model de regressió lineal múltiple a exemples il·lustratius els / les alumnes / as aprendran a estimar la magnitud de les relacions econòmiques i a contrastar hipòtesis al voltant de el comportament dels agents.

(*)The teaching guide is the document in which the URV publishes the information about all its courses. It is a public document and cannot be modified. Only in exceptional cases can it be revised by the competent agent or duly revised so that it is in line with current legislation.