2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat d'Economia i Empresa
A A 
català 
Grau d'Economia (2009)
 Assignatures
  ECONOMETRIA I
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix elements bàsics del model de regressió lineal múltiple.
Utilitza adequadament el software economètric i sap aplicar tècniques economètriques avançades a l'anàlisi empíric de problemes econòmics.
 A6 És capaç d'entendre dades de la cojuntura econòmica tant a nivell agregat com per sectors.
És capaç de treballar amb dades empresarials per a elaborar informes sobre el funcionament de l'empresa.
 A8 Interpreta econòmicament els resultats obtinguts en l’estimació i contrast d’hipòtesis de models bàsics i és capaç d'explicar-los en un informe escrit.
Identifica i reconeix les aplicacions del model a problemes microeconòmics (decisions de les empreses) i macroeconòmics (dimensió temporal de l'activitat econòmica).
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Identifica els resultats de la innovació
Troba nous mètodes per fer les coses
 B5 Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup
Té en compte els punts de vista dels demés i retroalimenta de forma constructiva
Accepta i compleix les normes del grup
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric